Local Authority Partnership Officer

Location
Nationwide
Salary
£37,350
Posted
18 Jun 2021
Closes
04 Jul 2021
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Location

Multi-location from one of our FSA Offices (Belfast, Cardiff, Birmingham, London or York), or home based in the UK. Please be aware that this role can only be worked within the UK and not overseas. Travel across the UK and to the FSA Wales Office will be required, possibly with overnight stays. Occasional international travel may also be required. Gweithio o sawl lleoliad yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd â’r rôl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio ledled y DU ac i Swyddfa’r ASB yng Nghaerdydd, ac aros dros nos o bosibl. Efallai y bydd angen teithio weithiau yn rhyngwladol.

About the job

The FSA is a non-ministerial department of over 1300 people, with a big vision – to drive change in the food system so that it delivers “food we can trust”. Our primary goal is to continue to protect public health and consumers’ wider interest in food. As we have now exited the EU the FSA faces a significant period of change and activity.

Local Authority Partnerships plays a key role in developing and maintaining close working relationships and supporting the effective implementation of official controls by local authorities (LA) in Wales including advising LAs in relation to food and animal feed law, the food and feed Law Codes of Practice, the Framework Agreement and centrally issued guidance. These relationships are necessary to ensure the development of FSA policy is informed by the experience of delivery. There is an overall need to ensure consistency in the interpretation and implementation of legislation across Wales. The post holder will be the primary point of contact between the FSA and local authority officers in Wales as well as other Government Departments in relation to imports and exports.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd â dros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr – sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau “bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y Deyrnas Unedig (DU) mewn perthynas â bwyd. Gan ein bod bellach wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Mae tîm y Bartneriaeth ag Awdurdodau Lleol yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu a chynnal perthnasoedd gwaith agos a chefnogi awdurdodau lleol yng Nghymru i weithredu rheolaethau swyddogol yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys cynghori awdurdodau lleol mewn perthynas â chyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, y Codau Ymarfer Cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, y Cytundeb Fframwaith a chanllawiau a gyhoeddir yn ganolog. Mae’r perthnasoedd hyn yn bwysig i sicrhau bod polisïau’r ASB yn cael eu datblygu gan brofiad o gyflenwi. Yn gyffredinol, mae gofyn sicrhau cysondeb wrth ddehongli a gweithredu deddfwriaeth ledled Cymru. Deiliad y swydd fydd y prif bwynt cyswllt rhwng yr ASB a swyddogion awdurdodau lleol yng Nghymru yn ogystal ag Adrannau eraill y Llywodraeth mewn perthynas â mewnforion ac allforion.

Job description

Duties include:

• Establish and maintain close and effective working relationships with local authority officers and industry representatives at all levels to ensure the consistent delivery of common objectives across Wales in relation to the import and export of food and feed.
• Provide day to day support and advice to local authorities and other stakeholders on enforcement issues and policy considerations, including interpretation and implementation of legislation, the Food Law Code of Practice and other centrally issued guidance.
• Contribute to the development of FSA policy ensuring that Welsh interests are taken into account, provide input into Executive Management Team and FSA Board papers and participate in Welsh Food Advisory Committee meetings, as necessary.

Mae’r dyletswyddau yn cynnwys:

• Sefydlu a chynnal perthnasoedd gwaith agos ac effeithiol gyda swyddogion awdurdodau lleol a chynrychiolwyr y diwydiant ar bob lefel i sicrhau bod amcanion cyffredin yn cael eu cyflawni'n gyson ledled Cymru mewn perthynas â mewnforio ac allforio bwyd a bwyd anifeiliaid.
• Rhoi cymorth a chyngor o ddydd i ddydd i awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill ar faterion gorfodi ac ystyriaethau polisi, gan gynnwys dehongli a gweithredu deddfwriaeth, y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a chanllawiau eraill a gyhoeddir yn ganolog.
• Cyfrannu at ddatblygu polisi'r ASB gan sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu hystyried, rhoi mewnbwn i'r Tîm Rheoli Gweithredol a phapurau Bwrdd yr ASB a chymryd rhan yng nghyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, yn ôl yr angen.
 

Responsibilities

Please read the attached Candidate Pack to discover further details about the role, our organisation, who we are looking for and the criteria we will assess against during the selection process. We look forward to receiving your application and wish you every success.

Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rôl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym ni’n chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

 • Seeing the Big Picture
 • Making Effective Decisions
 • Communicating and Influencing
 • Delivering at Pace

Benefits

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached Terms and Conditions statement.

Things you need to know Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.

People working with government assets must complete basic personnel security standard checks.

Selection process details

This vacancy is using Success Profiles, and will assess your Behaviours and Experience.

Full details of the selection process are detailed in the attached candidate pack. This will consist of shortlisting against the essential and desirable person specification criteria stated. If successful at shortlisting stage, you will be invited to the final selection stage consisting of a behaviours-based interview and seen presentation.

In the event of receiving a large number of applications an initial sift may take place on just the identified lead criterias indicated below:
• Extensive record of undertaking functions in relation to imports and exports either within a regulatory context or within the private sector.

• A detailed understanding of imported food legislative regime.

We particularly welcome applications from black and minority ethnic candidates as they are under-represented within our organisation at this level. All appointments are made on merit.

We actively review the deployment of talent on a periodic basis in the interests of optimising personal development and the achievement of business plans.

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached terms and conditions statement.

A reserve list will be held for a period up to 12 months from which further appointment may be made.

Due to the nature of this platform, we cannot advertise posts fully bilingually.

Mae manylion llawn y broses ddethol i'w gweld yn y pecyn i ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf manyleb y person hanfodol a dymunol a nodir. Os ydych chi'n llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, byddwch chi'n cael gwahoddiad i'r cam terfynol sy'n cynnwys cyfweliad seiliedig ar ymddygiadau a chyflwyniad wedi’i weld ymlaen llaw.

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni'n cynnal sifft gychwynnol ar y prif feini prawf a nodir isod yn unig:
• Cofnod helaeth o gyflawni swyddogaethau mewn perthynas â mewnforion ac allforion naill ai o fewn cyd-destun rheoliadol neu o fewn y sector preifat.

• Dealltwriaeth fanwl o drefn ddeddfwriaethol bwyd wedi'i fewnforio.

Rydym ni’n croesawu ceisiadau yn benodol gan ymgeiswyr du a lleiafrifoedd ethnig gan nad oes cynrychiolaeth ddigonol yn ein sefydliad ar y lefel hon. Gwneir pob penodiad yn ôl teilyngdod.

Rydym ni'n adolygu'r ffordd y mae talent wedi'i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i'r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am gyfnod hyd at 12 mis y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym ni’n gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

Nationality requirements

This job is broadly open to the following groups:

 • UK nationals
 • nationals of Commonwealth countries who have the right to work in the UK
 • nationals of the Republic of Ireland
 • nationals from the EU, EEA or Switzerland with (or eligible for) status under the European Union Settlement Scheme (EUSS)
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals working in the Civil Service
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals who have built up the right to work in the Civil Service
 • certain family members of the relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals

Further information on nationality requirements

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles.

The Civil Service embraces diversity and promotes equal opportunities. As such, we run a Disability Confident Scheme (DCS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.

Apply and further information

Once this job has closed, the job advert will no longer be available. You may want to save a copy for your records.

Contact point for applicants Job contact : Name :   Sarah Aza Email :   [email protected]   Recruitment team : Email :   [email protected] Further information

If you wish to raise a complaint then please email [email protected] in the first instance.

Similar jobs

Similar jobs